ข่าวสารกิจกรรม


อบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2562
14-11-2562

ในวันที่ 13 พ.ย.62 บริษัท แวนเทค เอ็ม เอฟ จำกัด มีการฝึกอบรมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดให้มีขึ้นทุก ๆ ปี เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ในกรณีเกิดเหตุไฟไหม้และเหตุฉุกเฉิน  สามารถเอาตัวรอดได้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย และได้รับอันตรายน้อยที่สุด เมื่อเกิดอัคคีภัยแล้วจะช่วยให้โอกาสการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินลดลง