ข่าวสารกิจกรรม


อบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2563
18-12-2563

ในวันที่ 16 ธ.ค.63 บริษัท แวนเทค เอ็ม เอฟ จำกัด มีการฝึกอบรมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดให้มีขึ้นทุก ๆ ปี เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ในกรณีเกิดเหตุไฟไหม้และเหตุฉุกเฉิน  สามารถเอาตัวรอดได้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย และได้รับอันตรายน้อยที่สุด เมื่อเกิดอัคคีภัยแล้วจะช่วยให้โอกาสการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินลดลง