Metals Filters

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้สำหรับงานชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ในระบบปรับอากาศ และระบบทำความเย็น ซึ่งวัสดุทำจากทองเหลืองและสแตนเลส และอืื่นๆ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและความต้องการของลูกค้า